top of page

MARGARITA COMPETITION TERMS OF USE

Τα στοιχεία που συλλέγουμε στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής, τα αποθηκεύουμε και τα επεξεργαζόμαστε μόνο για την ανάδειξη του νικητή, κάτι που αποδέχεστε ρητά συμπληρώνοντας τη φόρμα. Τα δεδομένα διατηρούνται στον server για μια εβδομάδα μετά τη λήξη του διαγωνισμού και κατόπιν διαγράφονται οριστικά.

 

1. Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία με την επωνυμία “Barro Negro EE” και το διακριτικό τίτλο “Barro Negro Athens” (εφεξής, ο «Διοργανωτής») με συμμετοχή του Med Liqueur, η οποία εδρεύει στην κεντρική Αθήνα Αττικής, επί της οδού Παπαρρηγοπούλου αριθ. 15. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω των ιστοσελίδων www.barronegroathens.com  και www.medliqueur.com και φέρει την ονομασία “Margarita Competition”   (στο εξής ο «Διαγωνισμός»). O Διοργανωτής μέσα από αυτόν τον Διαγωνισμό δίνει την ευκαιρία να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό και ο 1ος νικητής να κερδίσει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο εργαστήριο LAB του Barro Negro Athens & του Spoiled Bar διάρκειας 4 ημέρες, ορισμένες από τον Διοργανωτή και μια 1 βάρδια στο Barro Negro Athens. Ο δεύτερος και ο τρίτος νικητής θα κερδίσουν θεωρητική εκπαίδευση  διάρκειας 2 ημερών, ορισμένες από τον Διοργανωτή στο  LAB του Barro Negro Athens & του Spoiled Bar.

 

2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Διοργανωτή https://www.barronegroathens.com και https://www.medliqueur.com 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.

 

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να  συμπληρώσει στην ειδική φόρμα /δήλωση συμμετοχής, που βρίσκεται αναρτημένη στους ιστότοπους https://www.barronegroathens.com και https://www.medliqueur.com, τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης και το Bar στο οποίο εργάζεται, την αναλυτική συνταγή του  κοκτέιλ που θα επιδείξει, καθώς και την ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Εφαρμογής, όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ειδικής φόρμας είναι υποχρεωτική. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία φορά στον Διαγωνισμό και σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει συμμετοχή περισσότερες φορές, έγκυρη συμμετοχή θα θεωρηθεί μόνο η πρώτη εξ αυτών. 

 

5. Ο Διαγωνισμός αρχίζει τη Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 00:00 και λήγει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:59. Οι 8 υποψήφιοι θα ανακοινωθούν στις 15 Φεβρουαρίου 2024. Δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά την λήξη του Διαγωνισμού ή που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα ληφθούν υπόψη. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. 

 

6. Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από τη συμμετοχή των 8 υποψηφίων στον “Διαγωνισμό”, όπου θα λάβει χώρο στο Barro Negro Athens, επί της οδού Ι. Παπαρρηγοπούλου 15 την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 11:00 - 18:00. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί ζωντανά μετά τη λήξη στου Διαγωνισμού στον χώρο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όπως επίσης στις επίσημες ιστοσελίδες του Διοργανωτή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Διοργανωτής. 

 

7. Το δώρο του νικητή θα είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο εργαστήριο LAB του Barro Negro Athens & του Spoiled Bar διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, ορισμένες από τον Διοργανωτή και μια (1) βάρδια στο Barro Negro Athens. Ο δεύτερος και ο τρίτος νικητής θα κερδίσουν θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας δύο (2) ημερών, ορισμένες από τον Διοργανωτή στο LAB του Barro Negro Athens & του Spoiled Bar.

 

8. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή / και πραγματικά ελαττώματα του δώρου καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών φαινομένων / καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.

 

9. H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή  για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, σε όλα τα κοινωνικά μέσα του Διοργανωτή Barro Negro Athens και Med Liqueur.

 

10. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί. 

 

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

 

12.    Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

13. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης / επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή / και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων). Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία Barro Negro EE , Παπαρρηγοπούλου 15, Αθήνα 10561.
 

bottom of page